Linkkejä


Kuopion seudun Päihdepalvelusäätiön kumppanuusryhmä

Sirkkulanpuisto on yksi Kuopion seudun Päihdepalvelusäätiön perustajajäsenistä ja toimii yhteistyössä muiden jäsenien kanssa. Säätiön taustalla on useita perustajayhteisöjä, jotka toimivat yhteistyössä edistääkseen Kuopion seudulla tehtävää päihdetyötä. Yhteenliittymän tavoitteena on, että päihteiden kanssa vaikeuksissa olevat ihmiset sekä heidän läheisensä saavat juuri sellaista palvelua, jota he kulloinkin tarvitsevat. Kumppanien yhteisenä visiona on, että päihteiden käytön vuoksi tukea tarvitsevilla ihmisillä on tasavertaiset ja joustavat palvelut heidän hyvinvointinsa ja toimintakykynsä edistämiseksi.

Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö tuottaa hoito- ja kuntoutuspalveluja, asiantuntijapalveluja sekä tarkoitusperiään palvelevaa kehittämis-, koulutus-, tiedotus-, tutkimus- ja valistustoimintaa sekä varmistaa päihdepalveluissa tarvittavan erityisosaamisen.

Lue lisää (avautuu uuteen ikkunaan)Kuva Kumppanuuskartasta.

Kumppanuustyöryhmän toimijoita Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry:n lisäksi ovat

 

Nuorten Palvelu ry

Nuorten Palvelu ry:n toiminnan kulmakivenä on ennaltaehkäisevä päihdetyö nuorten ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien toimijoiden kanssa. Vahva painotus on myös päihteettömyyttä korostavien arvojen painottaminen ja esiintuominen. Nuorten Palvelu ry näkee, että säätiö koordinoi ja kokoaa alueen päihdepalveluita. Yhteistyötä tehdään yhteisen kehittämistyön ja kokeilevien työmenetelmien kautta.


TURVALINKKI RY

TURVALINKKI RY tuottaa asumispalveluja ja toimintaa päivään mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Toiminnassamme on tarkoitus tukea ja vahvistaa asiakkaita oman elämänsä hallintaan ja päihteettömyyteen. Asiakasryhmämme muodostavat yhteisen kosketuspinnan säätiön ja yhdistyksemme välil-le.

Päihdepalvelusäätiössä mukana oleminen tuo meille mahdollisuuden saada laajempaa näkemystä päihdepalvelujen nykytilanteesta ja tulevaisuuden haasteista. Haluamme olla mukana kehittämistyössä, jolla pyritään parantamaan mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluja ja asemaa yhteiskunnassa.

 

Hyvä Mieli ry / Kuopion kriisikeskus

Hyvä Mieli ry tuottaa akuutteihin ja vaikeisiin elämän kriisitilanteisiin palveluja, joita ovat kriisipuhelinpäivystys, kriisivastaanotto, lähisuhdeväkivallan hoitopalvelut, Rikosuhripäivystyksen paikallispiste sekä ongelmapelaajille, heidän läheisilleen sekä heitä kohtaaville ammattilaisille suunnatut palvelut. Vaikeisiin elämäntilanteisiin, kriiseihin ja peliriippuvuuksiin liittyy usein päihdeongelmaa, jota kautta syntyy palveluohjauksen tarve päihdepalveluihin. Yhteinen rajapinta löytyy erityisesti riippuvuusteemassa, jossa yhteistyössä tuotetaan, kehitetään ja levitetään alueellista asiantuntijuutta. Hyvä Mieli ry haluaa edelleen kehittää asiakkaan kokonaisvaltaisesti huomioivaa yhteistyötä ja toimia aktiivisena kansalaisjärjestönä muiden kehittämiskumppaneiden kanssa.


Kan ry

Kan ry (Kristillinen alkoholisti -ja narkomaanityö ry) on valtakunnallinen toimija. Kan ry tarjoaa sekä kristillisen vaihtoehdon päihdekuntoutustyössä että konkreettisesti pidempiaikaista vastikkeellista hoito- ja asumispalvelua jo katkaisu-hoidon läpikäyneelle asiakkaalle. Kan ry:n toivoo kehittämiskumppanuuden kautta päihdepalvelusäätiölle selkeämpää roolia järjestöjen yhteistoimintaa palvelevana kehittämis-, koulutus-, tiedotus-, tutkimus- ja valistustoimintaa tuottavana toimijana.


Kuopion Ensikotiyhdistys ry

Ensikoti Pihla ja sen avopalveluyksikkö Amalia tuottavat lastensuojelun avohuollon palveluja ja toteuttavat rekisteröityä hoitojärjestelmää päihteitä käyttäville raskaana oleville naisille ja alle 3-vuotiaiden lasten perheille. Järjestön rooli suhteessa säätiöön on selkeä, koska asiakasryhmä on selkeä ja rajattu. Yhteistyö säätiön palvelutuotannon kanssa toteutuu yhteisten asiakkaiden kautta mm. säännöllisissä hoito-  /asiakassuunnitelmaneuvotteluissa. Kuopion Ensikotiyhdistys ry haluaa kehittää ja tiivistää kumppanuustoimijoiden välistä koulutuksellista yhteistyötä ja vaikuttamistoimintaa.


Kirkkopalvelut ry / Riippuvuustyön kehittämisyksikkö (ent. Tyynelä)
Kirkkopalvelut ry on valtakunnallinen toimija, jolla on vahva ja pitkäaikainen rooli suomalaisessa päihdetyössä. Hanke- ja tutkimustoiminnassa Riippuvuustyön kehittämisyksikkö on verkottunut alueellisesti pääosin Itä- ja Keski-Suomeen. Lisäksi yksikkö toimii valtakunnallisissa päihde- ja riippuvuustyön verkostoissa. Kirkkopalvelut ry tuo säätiöön valtakunnallisen verkostonsa ja on mukana alueellisessa kehittämistyössä. Se on kiinnostunut osallistumaan kehittämiskumppanina toimijoiden yhteiseen kehittämis-, vaikuttamis- ja tiedottamistyöhön.


Kuopion A-kilta

Kuopion A-kilta ry tukee ja täydentää Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön palveluja takaamalla vertaistuen turvin koko perheen tuen jatkuvuutta, arkielämässä selviytymistä sekä ehkäisee syrjäytymistä. Tarvittaessa Kuopion A-kilta ry ohjaa henkilöitä säätiön tuottamiin erityispalveluihin. Kuopion A-kilta ry toivoo järjestöjä palvelevan koulutuksellisen roolin vahvistuvan, tietämyksen vertaistuesta ja sen mahdollisuudesta lisääntyvän, yhteisen kehittämistyön vahvistamisen, esimerkiksi lääkkeettömistä hoitomuodoista.  Lisäksi Kuopion A-ilta ry:n näkemys on, että Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö toimijoiden yhteisenä verkostona tarvitsee toimiakseen vakinaisen järjestökoordinaattorin.


Irti Huumeista ry

Irti Huumeista ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, valtakunnallinen ehkäisevää ja korjaavaa yksilö- ja perhekeskeistä päihdetyötä tekevä kansalais- ja vapaaehtoisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on huumeiden käytön ennaltaehkäisy, huumeiden käyttäjien tukeminen käytön lopettamiseksi, käyttäjien läheisten tukeminen, vaikuttaminen ehkäisevän ja korjaavan huumetyön kehittämiseksi maassamme, työskentely rajoittavan huumausainepolitiikan säilyttämiseksi ja huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä edunvalvonta. Irti Huumeista ry:n toiminta on julkisia palveluita tukevaa kolmannen sektorin toimintaa ja palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Vapaaehtoistoiminnan muotoja Kuopiossa ovat mm. vertaistukiryhmätoiminta, asiakastapaamiset huumeiden käyttäjien läheisten sekä huumeiden käyttäjien kanssa, tukihenkilötoiminta sekä ehkäisevä päihdetyö esimerkiksi työyhteisöissä, oppilaitoksissa ja vanhempainilloissa. Vapaaehtoiset ovat mukana myös verkostoyhteistyössä sekä toimivat keskustelunohjaajina Päihdelinkin Vilpola-keskustelupalstalla. Lisäksi alueosaston vapaaehtoiset osallistuvat Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön terveysneuvontapiste Portin toimintaan.  


Kuopion Setlementti Puijola ry

Puijolan rooli suhteessa päihdepalvelusäätiöön näkyy eri työmuotojen kanssa tehtävänä yhteistyönä asiakasasioissa. Setlementti Puijolan hallinnoimissa projekteissa kohdataan ihmisiä, joilla on haasteellisia elämäntilanteita, jotka voivat liittyä myös päihteidenkäyttöön ja siihen liittyviin ongelmiin. Puijola voi yhteistyössä säätiön kanssa kehittää yhteisiä toimintamuotoja sekä tarvittaessa Puijolan henkilökunta voi ohjata asiakkaita säätiön palvelujen pariin. Puijolan henkilökunnan ammatillista osaamista esim. maahanmuuttajatyön tuntemusta, kodinulkopuolisen väkivaltatyön sekä sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön osaamista tarjotaan säätiön työntekijöiden käyttöön tarvittaessa.


Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto, jonka toiminta-ajatuksena ja perustehtävänä on palvella jäsenyhteisöjään ja kristillisiä seurakuntia ehkäisevässä päihdetyössä, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisessä, riippuvuuksista toipumisessa ja elämän eheytymisessä.

Sininauhaliitto toimii Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiössä verkostoyhteis-työtä vahvistaen ja pitää tärkeänä sujuvien kuntoutumispolkujen toteuttamista asiakaskuntaa kuunnellen.