Linkkejä

 

 

 

Kuopion seudun Päihdepalvelusäätiön kumppanuusryhmä

 

Sirkkulanpuisto on yksi Kuopion seudun Päihdepalvelusäätiön perustajajäsenistä ja toimii yhteistyössä muiden jäsenien kanssa. Säätiön taustalla on useita perustajayhteisöjä, jotka toimivat yhteistyössä edistääkseen Kuopion seudulla tehtävää päihdetyötä. Yhteenliittymän tavoitteena on, että päihteiden kanssa vaikeuksissa olevat ihmiset sekä heidän läheisensä saavat juuri sellaista palvelua, jota he kulloinkin tarvitsevat. Kumppanien yhteisenä visiona on, että päihteiden käytön vuoksi tukea tarvitsevilla ihmisillä on tasavertaiset ja joustavat palvelut heidän hyvinvointinsa ja toimintakykynsä edistämiseksi.

 

Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö tuottaa hoito- ja kuntoutuspalveluja, asiantuntijapalveluja sekä tarkoitusperiään palvelevaa kehittämis-, koulutus-, tiedotus-, tutkimus- ja valistustoimintaa sekä varmistaa päihdepalveluissa tarvittavan erityisosaamisen.

 

http://www.ksps.fi 

 

Kumppanuustyöryhmän toimijoita ovat:

 

Nuorten Palvelu ry

 

Nuorten Palvelu ry:n toiminnan kulmakivenä on ennaltaehkäisevä päihdetyö nuorten ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien toimijoiden kanssa. Vahva painotus on myös päihteettömyyttä korostavien arvojen painottaminen ja esiintuominen. Nuorten Palvelu ry näkee, että säätiö koordinoi ja kokoaa alueen päihdepalveluita. Yhteistyötä tehdään yhteisen kehittämistyön ja kokeilevien työmenetelmien kautta.

 

http://nuortenpalvelu.fi/

 

 

TURVALINKKI RY

 

TURVALINKKI RY tuottaa asumispalveluja ja toimintaa päivään mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Toiminnassamme on tarkoitus tukea ja vahvistaa asiakkaita oman elämänsä hallintaan ja päihteettömyyteen. Asiakasryhmämme muodostavat yhteisen kosketuspinnan säätiön ja yhdistyksemme välil-le.

 

Päihdepalvelusäätiössä mukana oleminen tuo meille mahdollisuuden saada laajempaa näkemystä päihdepalvelujen nykytilanteesta ja tulevaisuuden haasteista. Haluamme olla mukana kehittämistyössä, jolla pyritään parantamaan mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluja ja asemaa yhteiskunnassa.

 

http://www.turvalinkki.fi/

 

                  

Hyvä Mieli ry / Kuopion kriisikeskus

 

Hyvä Mieli ry tuottaa akuutteihin ja vaikeisiin elämän kriisitilanteisiin palveluja, joita ovat kriisipuhelinpäivystys, kriisivastaanotto, lähisuhdeväkivallan hoitopalvelut, Rikosuhripäivystyksen paikallispiste sekä ongelmapelaajille, heidän läheisilleen sekä heitä kohtaaville ammattilaisille suunnatut palvelut. Vaikeisiin elämäntilanteisiin, kriiseihin ja peliriippuvuuksiin liittyy usein päihdeongelmaa, jota kautta syntyy palveluohjauksen tarve päihdepalveluihin. Yhteinen rajapinta löytyy erityisesti riippuvuusteemassa, jossa yhteistyössä tuotetaan, kehitetään ja levitetään alueellista asiantuntijuutta. Hyvä Mieli ry haluaa edelleen kehittää asiakkaan kokonaisvaltaisesti huomioivaa yhteistyötä ja toimia aktiivisena kansalaisjärjestönä muiden kehittämiskumppaneiden kanssa.

 

http://www.kuopionkriisikeskus.fi/13

 

Kan ry

 

Kan ry (Kristillinen alkoholisti -ja narkomaanityö ry) on valtakunnallinen toimija. Kan ry tarjoaa sekä kristillisen vaihtoehdon päihdekuntoutustyössä että konkreettisesti pidempiaikaista vastikkeellista hoito- ja asumispalvelua jo katkaisu-hoidon läpikäyneelle asiakkaalle. Kan ry:n toivoo kehittämiskumppanuuden kautta päihdepalvelusäätiölle selkeämpää roolia järjestöjen yhteistoimintaa palvelevana kehittämis-, koulutus-, tiedotus-, tutkimus- ja valistustoimin-taa tuottavana toimijana.

 

http://www.kan.fi/

 

 

Kuopion Ensikotiyhdistys ry

 

Ensikoti Pihla ja sen avopalveluyksikkö Amalia tuottavat lastensuojelun avohuollon palveluja ja toteuttavat rekisteröityä hoitojärjestelmää päihteitä käyttäville raskaana oleville naisille ja alle 3-vuotiaiden lasten perheille. Järjestön rooli suhteessa säätiöön on selkeä, koska asiakasryhmä on selkeä ja rajattu. Yhteistyö säätiön palvelutuotannon kanssa toteutuu yhteisten asiakkaiden kautta mm. säännöllisissä hoito- /asiakassuunnitelmaneuvotteluissa. Kuopion Ensikotiyhdistys ry haluaa kehittää ja tiivistää kumppanuustoimijoiden välistä koulutuksellista yhteistyötä ja vaikuttamistoimintaa.

 

http://www.kuopionensikoti.fi/

 

Siilinjärven A-kilta ry

 

Siilinjärven A-kilta ry:ssä tehtävän päihdetyön tarkoituksena on päiväkeskuskävijöiden,  tuetun asumisen piirissä olevien asiakkaiden sekä avokatkaisun tai kriisiasumisen tarpeessa olevan asiakkaan päihteettömyyden, omatoimisuuden ja kuntoutumisen tukeminen. A-kilta toteuttaa perustehtäväänsä verkostoitumalla ja tekemällä yhteistyötä järjestöjen, yhdistysten, seurakuntien ja Siilinjärven kunnan kanssa.

 

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on tarjota vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa, tukea ja tietoutta päihderiippuvaisille ja heidän läheisilleen. Tarkoituksena on tukea päihteiden väärinkäyttäjää yksilöllisen tarpeen mukaisesti tiellä raittiuteen ja oman elämän hallintaan. Toiminta-ajatusta toteutetaan järjestämällä tuettua asumista, päiväkeskustoimintaa, pienryhmiä, retkiä ja leirejä, monipuolista vapaaehtoistoimintaa sekä kuntouttavaa työtoimintaa.

 

 

Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry

 

Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry on kuopiolainen kansanterveysjärjestö, joka on mukana alueellisten sosiaalipalveluiden tuottamisessa ostopalveluna. Järjestön tarjoaa monimuotoisia asumispalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville aikuisille. Asumispalvelujen tuottamisen ohella järjestöllä on kansalaistoimintaan perustuvaa laajaa kehittämis- ja kokeilutoimintaa, jonka tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja asunnottomuutta, sekä auttaa niitä ihmisiä, jotka jo kärsivät huono-osaisuudesta ja erilaisista sosiaalisista ongelmista. Yhdistys pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia toimintamuotoja vastatakseen ympäristöstä esille nousseisiin tarpeisiin.

 

www.sirkkulanpuisto.com

 

Kirkkopalvelut ry / Kehittämiskeskus Tyynelä

 

Kirkkopalvelut ry on valtakunnallinen toimija, jolla on vahva ja pitkäaikainen roo-li suomalaisessa päihdetyössä. Tyynelän keskeisimmät toiminta-alueet ovat Itä- ja Keski-Suomi. Lisäksi Tyynelä toimii valtakunnallisissa päihde- ja riippu-vuustyön verkostoissa. Tyynelä tuo säätiöön valtakunnallisen verkostonsa ja on mukana alueellisessa kehittämistyössä. Tyynelä on kiinnostunut osallistumaan kehittämiskumppanina toimijoiden yhteiseen kehittämis-, vaikuttamis- ja tiedottamistyöhön.

 

http://www.tyynela.fi/

 

Kuopion A-kilta

 

Kuopion A-kilta ry tukee ja täydentää Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön palveluja takaamalla vertaistuen turvin koko perheen tuen jatkuvuutta, arkielämässä selviytymistä sekä ehkäisee syrjäytymistä. Tarvittaessa Kuopion A-kilta ry ohjaa henkilöitä säätiön tuottamiin erityispalveluihin. Kuopion A-kilta ry toivoo järjestöjä palvelevan koulutuksellisen roolin vahvistuvan, tietämyksen vertaistuesta ja sen mahdollisuudesta lisääntyvän, yhteisen kehittämistyön vahvistamisen, esimerkiksi lääkkeettömistä hoitomuodoista.  Lisäksi Kuopion A-ilta ry:n näkemys on, että Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö toimijoiden yhteisenä verkostona tarvitsee toimiakseen vakinaisen järjestökoordinaattorin.

 

www.kuopionakilta.fi

 

Irti Huumeista ry

 

Irti Huumeista ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, valtakunnallinen ehkäisevää ja korjaavaa yksilö- ja perhekeskeistä päihdetyötä tekevä kansalais- ja vapaaehtoisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on huumeiden käytön ennaltaehkäisy, huumeiden käyttäjien tukeminen käytön lopettamiseksi, käyttäjien läheisten tukeminen, vaikuttaminen ehkäisevän ja korjaavan huumetyön kehittämiseksi maassamme, työskentely rajoittavan huumausainepolitiikan säilyttämiseksi ja huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä edunvalvonta. Irti Huumeista ry:n toiminta on julkisia palveluita tukevaa kolmannen sektorin toimintaa ja palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

 

Vapaaehtoistoiminnan muotoja Kuopiossa ovat mm. vertaistukiryhmätoiminta, asiakastapaamiset huumeiden käyttäjien läheisten sekä huumeiden käyttäjien kanssa, tukihenkilötoiminta sekä ehkäisevä päihdetyö esimerkiksi työyhteisöissä, oppilaitoksissa ja vanhempainilloissa. Vapaaehtoiset ovat mukana myös verkostoyhteistyössä sekä toimivat keskustelunohjaajina Päihdelinkin Vilpola-keskustelupalstalla. Lisäksi alueosaston vapaaehtoiset osallistuvat Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön terveysneuvontapiste Portin toimintaan.  

 

http://www.irtihuumeista.fi/vapaaehtoistoiminta/ita-suomi/kuopion_seutu_ja_iisalmen_vertaistukiryhma

 

 

Kuopion Setlementti Puijola ry

 

Puijolan rooli suhteessa päihdepalvelusäätiöön näkyy eri työmuotojen kanssa tehtävänä yhteistyönä asiakasasioissa. Setlementti Puijolan hallinnoimissa projekteissa kohdataan ihmisiä, joilla on haasteellisia elämäntilanteita, jotka voivat liittyä myös päihteidenkäyttöön ja siihen liittyviin ongelmiin. Puijola voi yhteistyössä säätiön kanssa kehittää yhteisiä toimintamuotoja sekä tarvittaessa Puijolan henkilökunta voi ohjata asiakkaita säätiön palvelujen pariin. Puijolan henkilökunnan ammatillista osaamista esim. maahanmuuttajatyön tuntemusta, kodinulkopuolisen väkivaltatyön sekä sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön osaamista tarjotaan säätiön työntekijöiden käyttöön tarvittaessa.

 

http://puijola.net/etusivu/

 

Sininauhaliitto

 

Sininauhaliitto on kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto, jonka toiminta-ajatuksena ja perustehtävänä on palvella jäsenyhteisöjään ja kristillisiä seurakuntia ehkäisevässä päihdetyössä, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisessä, riippuvuuksista toipumisessa ja elämän eheytymisessä.

 

Sininauhaliitto toimii Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiössä verkostoyhteis-työtä vahvistaen ja pitää tärkeänä sujuvien kuntoutumispolkujen toteuttamista asiakaskuntaa kuunnellen.

 

http://www.sininauha.fi/